Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR
25 Latest Articles

Er komt officieel meldpunt voor schade door everzwijnen

In het Vlaams Parlement is minister Schauvliege ondervraagd over haar aanpak van wildschade door everzwijnen. Opnieuw, want het was al vaker een politiek thema. Ditmaal wijst Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) op het ongenoegen dat leeft bij Boerenbond omtrent het manke systeem voor schadevergoeding en het ontbreken van een officieel meldpunt voor schadegevallen. Van een meldpunt wordt volop werk gemaakt – het zou er nog dit voorjaar komen – en wat de vergoeding betreft wijst de minister op het belang van schadepreventie door de landbouwer maar zegt ze ook: “Vaak is het probleem dat niet iedereen ervan overtuigd is dat er iets moet gebeuren.” Natuurverenigingen kunnen op basis van het Natuurdecreet nooit verantwoordelijk worden gesteld voor wildschade waardoor zij niet snel geneigd zijn om jagers toe te laten in hun natuurgebieden.

In 2017 zijn er 1.404 everzwijnen afgeschoten, 500 meer dan een jaar eerder. Volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is zich zeer bewust van de schade die deze dieren aanrichten zodat hij kennis nam van de problemen die de landbouwsector ervaart bij het in kaart brengen van de schade en de vergoeding ervan. Het pleidooi van Boerenbond is om ofwel een drastische inperking van de everzwijnenpopulatie te organiseren ofwel over te gaan tot een echt systeem van schadevergoeding. In het licht van de oprukkende Afrikaanse varkenspest laat ondervoorzitter Chris Coenegrachts in Boer&Tuinder optekenen: “Voor Limburg is het te laat, maar in West-Vlaanderen moet het aantal everzwijnen nog onder controle te houden zijn. Nultolerantie moet daar de norm worden.”

Overlast door everzwijnen moet aangepakt worden, maar het kan volgens minister Schauvliege niet de bedoeling zijn om tot volledige uitroeiing over te gaan. Zij geeft Sintobin een volledig overzicht van de instrumenten dienstig voor populatie- en schadebeheersing: “Bijzondere jacht, bestrijding maar daarnaast ook de gewone jacht en preventieve maatregelen. Van een ondernemer wordt verwacht dat hij anticipeert op mogelijke en zeker op waarschijnlijke schade. Ik ben me bewust van de inspanningen en kosten die preventie met zich meebrengt. Daarom heb ik bij de wijziging van de jachtwetgeving in 2014 ook de mogelijkheden om everzwijnen te bejagen significant vergroot.”

Concreet heeft minister Schauvliege de openingstijd voor gewone jacht op het everzwijn uitgebreid tot bijna het volledige jaar, en ook nachtjacht is toegestaan want dat is veel efficiënter dan overdag jagen. Daarenboven werd bijzondere jacht mogelijk gemaakt met meer middelen. Jagers mogen bijvoorbeeld voederplaatsen aanleggen om de dieren te lokken, en ze mogen plaatsnemen op een hoogzit om een wild zwijn te schieten. “De populatie tot een lager niveau brengen, vraagt een intensieve en volgehouden inspanning van de jager”, erkent de minister.

Voor terreinen waar jacht en bestrijding niet mogelijk of niet toegestaan zijn, is een schadevergoeding uitgewerkt naar analogie met de vergoeding van wildschade veroorzaakt door beschermde soorten. “Dit wordt correct toegepast”, verzekert Joke Schauvliege. Het klopt dat maar een beperkt aantal claims tot uitbetaling leidt, maar dat komt volgens haar administratie doordat op steeds meer terreinen op everzwijnen gejaagd wordt, of doordat de landbouwer geen preventiemaatregelen trof.

Wat het meldpunt voor schade betreft, is het de minister niet ontgaan dat de landbouworganisaties in het verleden zelf een meldsysteem op poten gezet hebben maar dat werd geen groot succes. Landbouwers zijn moeilijk te overtuigen om wildschade te melden als ze op voorhand weten dat de kans op een schadevergoeding klein is. Boerenbond hoopt dat de Vlaamse overheid een officieel meldpunt wil organiseren, en de natuuradministratie heeft zich daartoe reeds geëngageerd. Schade door everzwijnen zal vanaf het voorjaar geregistreerd kunnen worden via een nieuwe module die toegevoegd wordt aan het bestaande e-loket van het Agentschap voor Natuur en Bos.

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo