Alles voor
fruitteelt
en landbouw!
NL | FR

VERKOOPSVOORWAARDEN

Waarvan de koper erkent kennis genomen te hebben.

1. OFFERTE:

Elke offerte, bestelling, levering en elke verkoop is onderworpen aan deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper.

2. OVEREENKOMST:

Bestellingen gedaan door de koper verbinden HERMOO enkel indien de goederen geleverd worden of indien de bestelbon mede ondertekend werd door HERMOO. Indien de bestelbon door een vertegenwoordiger van HERMOO werd ondertekend, is hij enkel geldig nadat hij door HERMOO schriftelijk werd aanvaard.

3. ANNULERING BESTELLING:
Elke annulering van de bestelling door één van de partijen  dient per aangetekend schrijven te gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door de andere partij. In dergelijk geval is de partij die annuleert een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 30 % van het totale bedrag van de bestelling, onverminderd het recht van de andere partij om een hogere schade te bewijzen en onverminderd het recht van de andere partij  om de annulering niet te aanvaarden en onverminderd de mogelijkheid om het door de koper niet-consument betaalde voorschot in te houden.

4. PRIJS(AANPASSING):
De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, taksen en rechten. Alle nieuwe omzetbelastingen en rechten, alle gebeurlijke verhogingen van wettelijke prijzen en/of omzetbelastingen en/of rechten, heffingen, invoerrechten, enz., van overheidswege ingevoerd sedert de bestelling, zijn ten laste van de koper.

5. LEVERINGSTERMIJN:
Behoudens uitdrukkelijke vermelding zijn de leveringstermijnen niet bindend: zij worden slechts ter inlichting vermeld. Het niet-naleven van de vermelde leveringstermijn kan in geen geval worden ingeroepen om de overeenkomst te ontbinden, tenzij HERMOO nalaat te leveren binnen de termijn van één maand, nadat HERMOO hiertoe door de klant per aangetekend schrijven in gebreke werd gesteld. De klant verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalsmiddel, in het bijzonder aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding

6. LEVERING:
De levering geschiedt ex works waarbij de plaats van levering steeds de maatschappelijke zetel van HERMOO is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ex works dient te worden uitgelegd in de zin van de INCO-terms 2010. De verzending van de goederen gebeurt steeds onder de volledige verantwoordelijkheid, op risico en voor rekening van de koper, met uitsluiting van alle verantwoordelijkheid van HERMOO.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD:
De goederen blijven eigendom van HERMOO tot volledige en effectieve betaling van de hoofdsom en intresten, kosten en belastingen die erop betrekking hebben, De risico’s van alle aard, met inbegrip van toeval en overmacht zijn ten laste van de koper vanaf het ogenblik waarop de goederen de vestiging van HERMOO verlaten. Bij niet-betaling op de vervaldag heeft HERMOO het recht om de goederen terug te nemen op kosten van de koper en haar recht op schadevergoeding te doen gelden. Tot het ogenblik dat de eigendom is overgedragen, is het de koper verboden de goederen te bewerken, gebruiken of door te verkopen, of te verpanden of te bezwaren met enige zekerheid De klant verbindt zich ertoe om HERMOO onmiddellijk via aangetekend schrijven te verwittigen van elk beslag dat door derden op de verkochte en nog niet betaalde goederen zou zijn gelegd en van elke opslag van de goederen in een pand dat geen eigendom is van de koper, met vermelding van de identiteit van de eigenaar van het pand.

8. KLACHTEN – WAARBORG:
Voor zover de wet het toelaat, draagt HERMOO geen enkele verantwoordelijkheid voor  schade ten gevolge van (het gebruik dat wordt gemaakt van) de door HERMOO geleverde goederen. Indien HERMOO verantwoordelijk zou worden gesteld voor de niet-uitvoering of de gebrekkige uitvoering van haar verbintenissen, dan zal het totaal van de vergoedingen, bij uitdrukkelijke overeenkomst, een bedrag gelijk aan 10 % van het factuurbedrag van de aangekochte goederen niet kunnen overschrijden. In alle gevallen is de koper verplicht de schade te beperken. Om geldig te zijn dienen klachten HERMOO bij aangetekend schrijven toe te komen (a) ingeval van klacht wegens non conformiteit binnen de 8 dagen na de levering van de goederen en (b) ingeval van verborgen gebreken 8 dagen na de ontdekking van dit gebrek en ten laatste 6 maanden na de levering. Om geldig te zijn dienen klachten alleszins geformuleerd te zijn vóór het verbruik of de voortverkoop van de goederen. Het formuleren van een klacht ontheft de koper niet van betalingsverplichting. Geen enkel product mag worden teruggestuurd zonder het voorafgaand en schriftelijk akkoord van HERMOO. De waarborg met betrekking tot gebreken in de geleverde producten strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van HERMOO en beperkt zich voor de koper niet-consument in ieder geval tot de vervanging van de goederen die door HERMOO of door de leverancier als gebrekkig erkend werden. Van HERMOO kunnen geen bijkomende waarborgen geëist worden. Behoudens de aansprakelijkheid voor opzet of grove schuld, sluit HERMOO elke aansprakelijkheid uit voor indirecte, incidentele of gevolgschade, of voor enige winstderving. De koper vrijwaart HERMOO voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in de goederen dat door de koper aan een derde is geleverd, behoudens indien en voor zover de koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door de goederen van HERMOO.

9. BETALING:
Alle betalingen dienen te gebeuren te Sint-Truiden, zetel van de verkoper uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig voldaan is op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 40 EUR (exclusief invorderingskosten). Daarenboven is van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf factuurdatum een intrest verschuldigd op het factuurbedrag gelijk aan 10 % op jaarbasis.

10. NIET-BETALING:
In elk geval leidt de niet-betaling van één enkele factuur of wissel op haar vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de opeisbaarheid van het saldo van alle andere facturen of wissels, zelfs als deze nog niet vervallen zijn en zelfs indien deze door wissels moesten gedekt zijn. In geval van vertraging in de betaling is HERMOO voorts ertoe gerechtigd de uitvoering van de lopende bestellingen of alle verplichtingen tegenover de koper op te schorten of te annuleren en dit zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, met het recht voor HERMOO om schadeloosstelling vanwege de koper te vorderen. Het is de koper niet-consument niet toegestaan nog verschuldigde facturen te compenseren of te verminderen met klachten die betrekking hebben op vroegere leveringen

11. WISSEL:
Betaling door uitgifte van handelswissels is enkel toegelaten indien HERMOO hiertoe haar uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord verleent. Het uitgeven van handelswissels of het verlenen van een termijn of uitstel brengen geen schuldvernieuwing mee. In geval van protest van een wissel voortkomend uit een termijn betaling, is HERMOO gerechtigd alle nog niet vervallen wissels en facturen aanstonds ter inning, en gebeurlijk ter protest te geven. Alle hieruit voortkomende kosten zijn ten laste van de betrokkene.

12. EENZIJDIGE BEEINDIGING:
Partijen behouden zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig te beëindigen zonder vooropzeg en zonder enige schadevergoeding voor de kandere partij  indien de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, bij kennelijk onvermogen en bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de andere partij.

13. OVERMACHT:
Toeval en overmacht, met name elke daad van een derde of gebeurtenis die aan de controle van de verkoper ontsnappen en waardoor de uitvoering van een bestelling verhinderd of abnormaal vertraagd wordt, of waardoor de kosten abnormaal hoog oplopen, geven HERMOO het recht tot totale of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of bestelling zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn.

14. RECHTBANK EN RECHT:
Elk geschil naar aanleiding van of met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst, van een bestelling en verkoop wordt beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koop van Roerende Zaken (CISG) en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Hasselt behoren, behoudens indien dwingend recht een andere bevoegde rechtbank voorziet

HERMOO Belgium NV
Brustem Industriepark, Lichtenberglaan 2045, B-3800 Sint-Truiden - KBO 0416.685.868 - RPR Antwerpen, afdeling Hasselt - e-mail: hermoo@hermoo.be, tel. 011 68 68 66  |  Disclaimer | Privacy verklaring  | Verkoopsvoorwaarden
Aanmelden © 2017 Hermoo